ENG
TH
 
 
 
 
 
 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
มีคุณภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมต่อสังคม

   
รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 - 17 ก.พ. 61 (รอบที่หนึ่ง)
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก...
ผลสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2 นิสิตรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปี 2560
เอกสารแนบ รายงานตัวเข้าศึกษา
   
 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (02)942-8777 # 1833 Fax: (02)942-8778
Copyright © 2009 KU Business Administration . Kasetsart University. All Rights Reserved.