ENG
TH
 
 
 
 
 
 

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
มีคุณภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมต่อสังคม

   

รับสมัครนิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 11 มิ.ย. 64 (รอบ 3)

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก...
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 นิสิตรุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต่อ ปีการศึกษา 2564

 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (02)942-8777 # 1833 Fax: (02)942-8778
Copyright © 2009 KU Business Administration . Kasetsart University. All Rights Reserved.