ENG
TH
 
 
 
 
 
 
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
มีคุณภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมต่อสังคม

แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง 2556

ใช้จนถึงปี 2560

                  
                
Next >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (02)942-8777#1833 Fax: (02)942-8778
Copyright © 2009 KU Business Administration . Kasetsart University. All Rights Reserved.